۱۷ آذر ۱۴۰۲ , ۲۲:۴۸ تهران
08December 2023,19:18 UTC

استاد قهرمانی(کنترلر مراقبت پرواز)