شعبه تبریز

شعبه تبریز

آدرس :

بزودی

 

تلفن :

بزودی

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

خلبانی، میهمانداری هواپیما، دیسپچری پرواز