شعبه شیراز

شعبه دانشگاه

 

آدرس :

بزودی

 

تلفن :

بزودی

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

خلبانی، میهمانداری هواپیما، دیسپچری پرواز