۱۷ آذر ۱۴۰۲ , ۲۲:۲۵ تهران
08December 2023,18:55 UTC

استاد برهانی (دیسپچر ارشد پرواز)