۲۸ فروردین ۱۴۰۳ , ۲۰:۲۰ تهران
16April 2024,16:50 UTC

استاد برهانی (دیسپچر ارشد پرواز)