۳۱ تیر ۱۴۰۳ , ۰۷:۴۱ تهران
21July 2024,04:11 UTC

کتب تخصصی خلبانی

Oxford ATPL-4th Ed-Book 01-Air Law

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 02 Airframes and Systems

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 03_Electrics

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 04_Engines

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 05_Instrumentation

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 06- Mass & Balance – Performance

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 07 Flight Planning  & Monitoring

لینک دانلود

Oxford ATPL-4th Ed-Book 08-Human Factors

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 09 Meteorology

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 10 General Navigation

لینک دانلود

Oxford ATPL-4th Ed-Book 11-Radio Navigation

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 12 Operational Procedures

لینک دانلود

Oxford ATPL-4th Ed-Book 13-Principles of Flight

لینک دانلود

Oxford ATPL 4th Ed Book 14 Communications

لینک دانلود

Aviation English

لینک دانلود

English for Aviation

لینک دانلود

Private Pilot Handbook(GFD)

لینک دانلود

Rules of the Air(ICAO ANNEX2)

لینک دانلود

Instrument Flying Handbook

لینک دانلود

ICAO AN10-V2

لینک دانلود

ICAO AN03-METEOROLOGY

لینک دانلود

ICAO AN06-PART1

لینک دانلود

ICAO AN06-PART2

لینک دانلود

ICAO ANN-14- AERODROME

لینک دانلود

ICAO DOC4444-ATM

لینک دانلود

ICAO DOC9432-Manual of RTF

لینک دانلود

ICAO DOC8400- ABBREVIATIONS

لینک دانلود

ICAO DOC 8168- V1

لینک دانلود

ICAO DOC 8168- V2

لینک دانلود

Airplane Flying Handbook

لینک دانلود